GIBBS


GIBBS

PERRY D.
BESSIE E. KING

HIS WIFE
1896 - 1985
1897 - 1982