SPRAGUE


BERIAH SPRAGUE
DIED
Nov. 17, 1857
Ǽ 80 YRS